כופר כתחליף להליך פלילי

טשורני ושות'

כופר כתחליף להליך פלילי – מיסים

בפקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס ערך מוסף ובחוקי מס נוספים קיימת אפשרות להמרת ההליך הפלילי בתשלום כספי "כופר". הבקשה מוגשת לוועדה אשר דנה בנסיבות העניין ובמידה ומתקבלת הבקשה נקבע כופר אותו צריך לשלם הנישום כתחליף להליך פלילי נגדו.

מכוח סעיף 221 לפקודת מס הכנסה, סעיף 101 לחוק מיסוי מקרקעין, סעיף 121 לחוק מע"מ, סעיף 231 א' לפקודת המכס, סעיף 25 לפקודת מס קניה וסעיף 60 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, רשאי המנהל להטיל על אדם כופר כחלופה להליך הפלילי כנגדו. לצורך כך קיימות ברשות המסים ועדות כופר הדנות בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין וועדות כופר הדנות בנושאי מע"מ, מכס ומס קניה, שבסמכותן לדון בתיקים ולקבל החלטות על הטלת כופר. הוועדות בוחנות את התיקים ומחליטות אם לקבל או לדחות את בקשת העוסק/נישום לכופר. לשם גיבוש שיקול הדעת המנהלי נשקלים, בין השאר, חומרת העבירה, מידת מעורבותו של החשוד בביצוע העבירה, הרשעות קודמות, תשלומי כופר בעבר, מצב אישי, בני משפחה התלויים בחשוד, העניין הציבורי בהעמדה לדין, הסרת המחדל, האם מדובר בעבירה של מייצג במסגרת מילוי תפקידו, האם מדובר בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות, הצורך בהרתעה באותו ענף, קיום עבירות לפי חוקים אחרים מעבר לעבירות לפי דיני המס ועוד. בהתאם להחלטת הנהלת רשות המסים, מפרסמת הרשות פעמיים בשנה את החלטות ועדות הכופר, הן במס הכנסה והן במכס ומע"מ.

אופיר טשורני, עו"ד (רו"ח)