ס' 216 מס הכנסה

סעיף 216 לפקודת מס הכנסה

סעיף 216 לפקודת הכנסה מוגדר כעבירה טכנית ולא מהותית בדומה לסעיף 217 לפקודה ובדומה לסעיף 117 לחוק מע"מ. כאשר אומרים כי המדובר בעבירה טכנית הכוונה היא לעבירה אשר אין כוונה פלילית לבצעה, וניתן להסתפק בהוכחת ביצוע המעשה או המחדל על מנת שניתן יהיה להרשיע בגינה.

חשוב לשים לב כי על אף שמדובר בעבירות טכניות ולא מהותיות כיום מגמת בתי המשפט במקרים בהם הנאשם לא הסיר את המחדל והראה נכונות לשוב לדרך הישר היא הטלת עונש מאסר בפועל.

סעיף 216לפקודה קובע כי נישום אשר עשה אחד מהמנויים מטה ואין לא כל סיבה מספקת לעשותו כן, דינו יהיה מאסר שנה או קנס הקבוע בחוק העונשין או שניהם גם יחד:

  1. לא קיים דרישה בהודעה שניתנה לו לפי פקודה זו- הכוונה מקרים בהם הנישום אינו ממלא אחר הוראות הפקודה כגון אי הגשת דוח או הגשת הצהרת הון.
  2. לא התייצב, כפי שנדרש לכך בהודעה לפי פקודה זו, או שהתייצב אך לא השיב לשאלה שנשאלה כדין- עבירה זו יכולה להתרחש רק במשרדו של פקיד השומה במידה ולא התייצב באם זומן למשרד פקיד השומה או לא ענה לשאלותיו של פקיד השומה. בדרך כלל לא נהוג להעמיד לדין בגין אי קיום תת סעיף זה וניתן לראות כי יש לו אופי טכני מובהק.
  3. סירב לקבל הודעה שנשלחה לו לפי פקודה זו- גם כאן המדובר בתת סעיף פחות שימושי שכן בעייתי להאשים נישום במסגרת הדין הפלילי בגין סירובו לקבל הודעה כאמור. מה עוד, שניתן להטיל כנגד הנישום אשר עבר על עבירה זו סנקציה אזרחית ונראה כי דרך זו עדיפה על הטלת הסנקציה בפלילית במקרים כגון דא. ראוי לציין כי קיימת חזקה בפקודה העוזרת להתמודד על עבירה מסוג זה הקבועה בסעיף 238 (א) לפקודה לפיה דבר דואר שנשלח חזקה שהגיע לתודעתו בסיום היום השישי. עוד קובע סעיף 238 (ב) כי הודעה שנשלחה והנמען סירב לקבלה יראוה כאילו הומצאה כדין.
  4. לא הגיש במועד דין וחשבון לפי הסעיפים 132 או 133- תת סעיף זה הינו שימושי יותר ומדבר למשל על מצב בו לא הוגש דו"ח על ידי הנישום במועד. סעיפים 132 ו-133 לפקודה מקנים לפקיד השומה את הסמכות לדרוש הגשת דו"ח לקבוע את מועד הגשת הדו"ח או לדחות את מועד הגשתו. הסעיף קובע כי מועד הגשת הדו"ח הינו 30 באפריל אולם ישנם מועדים נוספים המנויים בסעיף בהם ניתן להגיש את הדו"ח כמו גם לפקיד השומה שיקול דעת לאפשר את דחיית מועד הגשת הדו"ח ובתנאי שיגיש באפריל דוח משוער על הכנסה. בדרך כללאם לאהוגש דו"ח לשנה אחת שלטונות המס לא יבקשו להגיש כתב אישום כנגד הנישום אלא יטילו על הנישום קנס מנהלי. יתרה מכך קיימות הנחיות בנציבותמס הכנסהבאם להעביר תיק למחלקת חקירות בגין אי הגשת דוח (ההנחיות מדברות על מחזורים, תדירות וכיו"ב).
  5. לא ניהל פנקסי חשבונות בהתאם להוראות המנהל שניתנו על פי סעיף 130(א)- סעיף 130 (א9 מקנה למנהל סמכות להורות לנישומים על ניהול פנקסי חשבונות של הכנסה הנובעת מעסק או ממשלח יד ו/או לקבוע כללים והראות לצורך ניהול הפנקסים האמורים. היה והורה המנהל כאמור והנישום לא ביצע את האמור בהוראותיו הדבר עולה כדי עבירה.
  6.    השמיד או הסתיר מסמכים שיש להם ערך לעניין השומה- המדובר בתת סעיף בו נעשה שימוש רב יותר שכן קיימת חשיבות רבה למקרים בהם מעלים הנישום מסמכים הרלוונטיים לצורך השומה.
  7. מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, שובר קבלה חשבונית, ספר פדיון יומי או תיעוד אחר על פי הוראות המנהל מכוח סעיף 130, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרושמו על פי אותן הוראות. לא נרשם התקבול בידי עובדו של הנישום, או בידי שלוחו של הנישום שאיננו עובדו, יאשם בעבירה העובד או השלוח ויאשם בה גם הנישוםאם לאהוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה- במסגרת ניהול ספרים קיימת חובה לרשום תקבול המתקבל בידי נישום בסמוך לאחר קבלתו ולא משנה מהו גובה התקבול בין אם מדובר בסכום מינימאלי ובין אם לאו. כיום לתת סעיף זה קיימת חשיבות רבה ותדירות השימוש בו הולכת ועולה. במקביל לסעיף זה קיימת גם הסנקציה האזרחית הקבועה בסעיף 145ב לפקודה אשר מעניקה לפקיד השומה סמכות במקרים בהם לא נרשם תקבול כדין לפסול את ספרי החשבונות של הנישום לשנת המס בה לא נרשם התקבול ולקבוע את שומתו לפי מיטב השפיטה. ראה עוד באתר .
  8. לא דיווח בדו"ח על פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח כאמור בסעיף 131(ז), בניגוד להוראות סעיף 1341(א)(5ד) או (ב1) או(ז)-  במסגרת תיקון 147 הוסף סעיף זה כאמצעי הרתעה נוסף למקרים בהם לא מדווח הנישום על פעולה שהיא תכון מס החייב בדיווח.

             רקפת דובריש, עו"ד

             טשורני ושות' עורכי דין

             עורכי דין מיסוי