ס' 51 לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין – דחיית מועד תשלום מס הרכישה.

ניתן תחת תנאים מסויימים לדחות את תשלום מס הרכישה החל בעת רכישת מקרקעין (סעיף 91 לחוק מיסוי מקרעין) וזאת בכפוף לעמידה באחד משלושת התנאים  המפורטים בסעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין:

 סעיף 51 ותנאיו:

 בהסכם למכור זכות במקרקעין ישולם המס במועד שנקבע לפי סעיף 91 או בהתקיים אחת מאלה, לפי המאוחר:

(1)    החזקת המקרקעין היא בידי הקונה או נתונה לפקודתו;

(2)    הקונה שילם או זיכה על חשבון המחיר את המתחייב למכור, בדרך של פקדון או בכל דרך אחרת, בסכום העולה על 50% מהמחיר לעניין מס רכישה ו-40% מהמחיר לענייןמס שבח, או העמיד לפקודתו את הסכום האמור;

(3)        המתחייב נתן יפוי כוח בלתי חוזר לקונה או לאדם אחר לרשום זכות במקרקעין על שם הקונה או לפקודתו.

  ניתן לראות כי במידה ולא הועבר יפוי כוח לקונה או לא שולם על חשבון התמורה  50% מהמחיר לעניין מס רכישה ו-40% מהמחיר לענייןמס שבח, או העמיד לפקודתו את הסכום האמור ניתן לדחות את תשלום מס הריכשה. חשוב לזכור שמס הרכישה שלא שולם צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת 4% ריבית שנתית.