תיקון 168 פקודת מס הכנסה

רפורמת תיקון 168 לפקודת מס הכנסה

הקלות והטבות מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים

ביום 9/9/2008 התקבל תיקון 168 לפקודת מס הכנסה כאשר מטרתו העיקרית היא השבת ישראליים השוהים בחו"ל להתגורר במדינת ישראל ועידוד עליה למדינת ישראל במטרה לעודד משקיעים להשקיע במדינת ישראל וזאת באמצעות מתן פטור ו/או הקלות  מתשלום מיסים כולל מתן פטור ממיסוי ומדיווח לאורך שנים על נכסים והכנסות שמקורם בחו"ל.

הזכאים להטבות במסגרת תיקון 168:

תושב חוזר ותיק- הינו תושב ישראל אשר שהה בחו"ל עשר שנים רצופות לפחות ושב לארץ. ואמנם יראו גם מי ששב להיות תושב ישראל בשנות המס 2007-2009 כתושב חוזר ותיק גם אם היה תושב חוץ במשך 5 שנים רצופות ולא עשר שנים.

עולה חדש- מי שהיה לתושב ישראל לראשונה. 

תושב חוזר רגיל- הינו מי ששה מחוץ לישראל במשך שש שנים ברציפות.

 

הטבות המס לתושב חוזר ותיק

בעבר מי ששב לישראל לאחר ששהה לפחות שלוש שנים ברציפות מחוץ לישראל היה זכאי לפטור במשך חמש שנים על הכנסות פסיביות (הכנסה פסיבית הינה הכנסה מדיבידנד תמלוגים, דמי שכירות מנכסים בחו"ל וכיו"ב). כמו כן היה זכאי לפטור ממס לעשר שנים על הכנסות מהשקעות ומימוש נכסים  מחוץ לישראל שנרכשו על ידו טרם עזיבתו את מדינת ישראל ולפני חזרתו ארצה.

כיום ובעקבות התיקון תושב חוזר ותיק מקבל פטור בגין כלל ההכנסות שנצמחות לו מחוץ למדינת ישראל למשך 10 שנים מיום עלייתו למדינת ישראל. הפטור הינו פטור רחב אשר ניתן הן להכנסות פסיביות והן להכנסות אקטיביות.

למעשה המדובר בהקלות והטבות מס משמעותיות ביותר שכן הפטור אף יחול גם במקרים בהם הנישום רכש נכסים בחו"ל לאחר ששב ארצה כל עוד הן במסגרת עשר השנים מיום שביתו לארץ.

הטבה נוספת לה זכאי תושב חוזר ותיק (בדומה לעולה חדש), הינה שנת הסתגלות. מי שיודיע לרשויות בארץ תוך 90 יום ממועד חזרתו לארץ ייהנה משנת הסתגלות אשר במהלכה לא ייחשב לתושב ישראל לצורכי מס הכנסה.

 

הטבות המס לתושב חוזר "רגיל"

במסגרת התיקון יינתנו הטבות לגבי נכסים שנרכשו בתקופת שהותו של הנישום מחוץ לישראל עת חדל מלהיות תושב ישראל.

כחלק מההטבות יוכל ליהנות תושב חוזר "רגיל" מפטור ממס בגין רווח הון של מכירת הנכסים אשר נרכשו עת חדל להיות תושב ישראל, לתקופה של 10 שנים, אם הנכס אינו מקנה סכות לבעליו, במישרין או בעקיפין, לנכס שהיה מצוי בישראל.

עוד יהיה זכאי לפטור במשך חמש שנים ממועד חזרתו לארץ, בגין הכנסות פסיביות מהנכסים אשר נרכשו עת חדל להיות תושב ישראל. לתושב חוזר רגיל יינתן גם פטור לתקופה של 5 שנים מהכנסות שיופקו בגין דיבידנד ו/או ריבית ו/או מניירות ערך מוטבים. 

  • במסגרת המגמה לעודד את השיבה למדינת ישראל נקבע כי מי ששב לישראל החל משנת 2007 ושהה מחוץ לישראל מעל לשש שנים ברציפות, יזכה לפטור ממס של 5 שנים גם בגין פעולות של קנייה ומכירה בניירות ערך מוטבים לאחר חזרתו ארצה.

הטבות המס לעולה חדש

בטרם תיקון 168 ניתנו הטבות מס לעולים חדשים כגון פטור ממס למשך 5 שנים בגין הכנסות פסיביות, ופטור למשך 4 שנים על הכנסות מעסק מחוץ לישראל שהיה פעיל 5 שנים לפחות טרם העלייה.

בנוסף היה זכאי עולה חדש לפטור ממס במשך 10 שנים בגין מימוש נכסים מחוץ לישראל ושנרכשו בטרם עלייתו של היחיד לארץ.

תיקון 168 הביא את השינוי וקבע הטבות מס נרחבות לעולה חדש. למעשה עולה חדש זכאי לפטור ממס בגין כלל ההכנסות הנצמחות ומופקות מחוץ למדינת ישראל למשך עשר שנים. הפטור יינתן גם להכנסות אקטיביות וגם להכנסות פסיביות.  

עולה חדש יהיה זכאי אף הוא לשנת הסתגלות בהתאם לזכאותו של תושב חוזר רגיל.

הטבות נוספות במסגרת התיקון

  • חברות בחו"ל אשר הינן בבעלותו של עולה או תושב חוזר לא תחשבנה לצורכי מס הכנסה כחברות המנוהלות ונשלטות בישראל. תיקון 168 לפקודה קבע, כי מבחן השליטה והניהול לא יחול רק בשל עליית בעל המניות בחברה למדינת ישראל ובשל כך לא תיחשב החברה כ"תושב ישראל" לצורך הטלת המס.
  • החוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)- במסגרת חוק זה הוסמך שר האוצר להאריך את ההטבות שניתנו בפקודה לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים בעשר שנים נוספות ובלבד שישקיעו השקע משמעותית בישראל בתוך שנתיים מיום שעלו לישראל או שחזרו לישראל.
  • עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים לא יהיו חייבים לדווח לרשויות המס על הכנסות שנהנות מהפטור.
  • עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים פטורים מהגשת הצהרת הון בגין נכסים הנמצאים מחוץ למדינת ישראל ונהנים מפטור ממס.

רקפת דובריש-לוי, עו"ד

טשורני ושות' עורכי דין