ס' 117 לחוק מע"מ

סעיף 117 לחוק מס ערך מוסף

סעיף 117 לחוק מס ערך מוסף מופיע בפרק טז' לחוק תחת הכותרת "עונשין". סעיף 117 מונה מקרים בהם הפר הנישום את הוראות סעיף 117 ולמעשה יואשם בעבירה פלילית אשר בחובה דינו של הנאשם יהיה מאסר שנה.

בשנת 1998 התקבל בכנסת תיקום לחוק מס ערך מוסף, תיקון מספר 20, בו הוחמרה הענישה לעובר בעירות המנויות בסעיף 117. תחילה כוונתו של המחוקק היתה להחמיר הענישה על מנת שהענישה בסעיף 117 לחוק המע"מ תתקרב בחומרתה לענישה המוטלת במסגרת סעיף 220 לפקודת מס הכנסה אולם כוונתו זו של המחוקק לא באה לידי ביטוי בסעיף 117.

סעיף 117 נחלק לשניים כך שסעיף 117(א) מדבר על העבירות הטכניות ואילו סעיף 117 (ב) דן בעבירות המהותיות אשר מדברות בעיקרן בהתחמקות והשתמטות מתשלום מס בדומה לסעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

גם סעיף 117 (ב) מתחלק לשניים כך שסעיף 117 (ב1) מדבר על עבירות מהותיות שדינו של העובר עליהן הינו 5 שנות מאסר, ואילו סעיף 117 (ב2) מדבר על העבירות הקבועות בסעיף 117 (ב1) אשר נעברו ב"נסיבות מחמירות" ועל הדין קובע 7 שנות מאסר. כאשר מדברים על "נסיבות מחמירות" בוחנים מרכיבים מסוימים כגון שיטתיות, ארגון, תכנון תחכום וכל סימן המצביע התכנון המוקדם מראש על מנת להשתמט מתשלום המס.

ניתן לראות דמיון רב בדין העבירות המופיעות בפקודתמס הכנסהלבין חוק המע"מ ולא בכדי שכן המדובר ברשויות מס אשר בסיסן ומטרתן זהה.

העבירות הטכניות:

בין העבירות הטכניות נמנים המקרים הבאים: נישום אשר סרב או נמנע מלהתייצב לחקירה, נישום אשר מסר ידיעה לא נכונה או מדויקת ללא הסבר סביר, נישום אשר לא מבצע את המוטל עליו במסגרת החוק, נישום אשר הוציא חשבונית מס מבלי שהיה זכאי להוציאה או שנאסר עליו לעשות כן, נישום אשר לא הגיש דוח במועד או על פי דרישות המנהל, נישום אשר לא ניהל פנקסי חשבונות או רשומות אשר החובה לנהלן היתה מוטלת עליו או ניהל את הרשומות בסטייה מהותית מההוראות, נישום אשר הוביל טובין בניגוד לחוק או החזיק בטובין שהוא עוסק במכירתם ושרכישתם לא נרשמה בפנקסי החשבונות, נישום אשר לא רשם תקבול והחובה לרשום התקבול היתה מוטלת עליו, לא הוציא חשבונית מס על אף שהחלה עליו החובה להוציאה, הוציא חשבונית אך לא שילם במועד את המס בגינה, לא דרש חשבונית מס שהיה חייב לדרשה ועוד עבירות נוספות.

עבירות אשר העונש בגינן 5 שנות מאסר

א.      מסר ידיעה כוזבת או מסר דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור.

ב.      המשיך לנהל עסק לאחר שנאסר עליו לעשות כן.

ג.        הוציא חשבונית מס או מסמך הנחזה כתעודת זיכוי מבלי שהיה רשאי לעשות כן.

ד.      ניכה מס תשומות מבלי שיש לו לגביו מסמך כאמור בסעיף 38.

ה.      הכין, ניהל או הרשה לאחר להכין או לנהל פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות.

ו.        הוציא תעודת זיכוי מבלי שרשאי לעשות כן.

ז.       זייף, הסתיר, השמיד או שינה פנקס או מסמך אחר שנדרש לנהלו או למסרו או שהרשה או למנע מאחר לעשות כאמור.

ח.      השתמש בכל מרמה או תחבולה או שהרשה לאחר להשתמש בהן או עשה מעשה אחר.

 חשוב לשים לב כי גם בסעיף 117 לחוק המע"מ מי ש פעל במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק או ישתמט מתשלום מס שאותו חייב אדם- דינו מאסר 5 שנים ולמעשה יראו אותו כעבריין.

כותבת:

רקפת דובריש-לוי, עו"ד

טשורני ושות' עורכי דין מיסוי