מיסוי מקרקעין

תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין

אחד מהתיקונים המשפיעים ביותר שיצאו תחת ידה של כנסת ישראל בשנת 2011 היה תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין {שבח ורכשה} התשכ"ג 1963, הוראות שעה. מרבית התיקון בא לידי ביטוי בהסדרים חדשים לגבי אופן הגשת ההצהרה בגין מכירה ו/או רכישת זכות.

נסקור להלן את התיקונים המשמעותיים בחוק:

סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין :

סעיף 15 לחוק שונה במסגרת תיקון 70 ונכון ליום זה קובע כי במקרים בהם מדובר בדירת מגורים מזכה אשר לא נתבקש פטור בעדה לפי פרק חמישי 1 לחוק, והתמורה בגינה הינה כסף בלבד ולא שווה כסף, הקונה מחויב להעביר למיסוי מקרקעין לאחר שהעביר למוכר 40% מהתמורה,  תשלום מקדמה שהינו למעשה על חשבון התמורה המגיעה למוכר לצורך תשלום מס השבח בו חב המוכר. גובה המקדמה שעל המוכר להעביר למיסוי מקרקעין לאחר ששילם לפחות 40% מהתמורה למוכר הינו משתנה בהתאם למועד ביצוע העסק כך שעסקה שנעשתה לפני 7/11/2011 שיעור המקדמה יעמוד על 15% ועסקה שנעשתה לאחר 7/11/2001 שיעור המקדמה יעמוד על 7.5%.  

השינוי של סעיף 15 לחוק למעשה מטיב עם רוכש הזכות שכן הוא מבטיח כי הרוכש יקבל אישור לצורך רישום הנכס על שמו אצל רשם המקרקעין ומבטיח כי על הנכס לא ירבצו חובות. למעשה חבות המס של החייב במס שבחשונתה והוא מחויב לשלם לפחות מקדמה בגיןמס שבחמיד לאחר קבלת 40% מהתמורה בגין מכירת הנכס.

חשוב לשים לב כי למנהלמס שבחהוקנתה סמכות בסעיף זה להפחית את תשלום המקדמה באם החיוב במס יהיה נמוך מסכום המקדמה שעתידה להשתלם. במקרה זה לא על החלטתו של מנהל מיסוימקרקעין לאניתן לערער.

סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין:

סעיף זה מדבר על המועד לתשלום המס. השינוי שמציג סעיף 51 הינו כי החבות לתשלום מס רכישה תקום בקרות אחד מהאירועים הבאים: עם תשלום 50% מהתמורה קמה החבות לתשלום מס הרכישה( כאשר שולמה 40% מהתמורה קמה החבות לתשלום המקדמה של מס השבח) או כאשר החזקה במקרקעין ניתנה לקונה או לפקודתו, או המתחייב נתן ייפוי כוח בלתי חוזה לקונה או לאדם אחר לרשום את זכות המקרקעין לפקודתו או לזכותו.

הגשת הצהרה מפורטת ומלאה

התיקון לחוק קובע כי תוך 40 יום ממועד המכירה יש להגיש למנהל מיסוי מקרקעין הצהרה מפורטת ומלאה. הצהרה אשר לא תהיה מפורטת ומלאה כאמור בתנאים המופיעים בחוק לא תחשב כאילו הוגשה כלל ולמעשה יתייחס מנהל מיסוי מקרקעין כאילו לא הוגשה הצהרה מעולם.

בעבר ולפני התיקון החייב במס היה יכול

 שינויים נוספים שהביא עמו החוק הינם:

  • קביעה לפי היה והושמט או לא נכלל אחד המרכיבים הדרושים בהצהרה על רכישת זכות במקרקעין או מכירתה בהצהרה כמוה כי אי הגשת הצהרה.
  • מנהל מיסוי מקרקעין ישלח לרוכש/מוכר שומה לתשלום  בהתאם לשומה העצמית תוך 20 יום מקליטת ההצהרה.
  • מנהל מיסוי מקרקעין יערוך שומה סופית בהתאם לנתוני השומה העצמית או לפי מיטב השפיטה תוך 8 חודשים ממועד ההצהרה.
  •   במקרים בהם המנהל מעוניין לבצע שומה על פי מיטב השפיטה לא יעשה לפני שנערך דיון שומה השגה אשר יכלול גם את הנימוקים בדבר ההשגה על השומה את סכום המס הנובע ודרך חישובו.
  • החלטה בהשגה על שומה תינתן תוך 8 חודשים ובהעדר הצהרה תינתן תוך 12 חודשים.
  • קביעה נוספת בתיקון הינה כי לעניין מס שבחהמדד לחישובו הינו המדד הידוע.

רקפת דובריש-לוי, עו"ד

טשורני ושות' עורכי דין