ס' 67 – איחוד וחלוקה

סעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין-פטור באיחוד וחלוקה

טשורני ושות' עורכי דין מיסוי

סעיף זה רלוונטיבדרך כלל  במקרים בהם יורשים ו/או שותפים מחזיקים במושה  בנכסים זהים וברצונם להפרד, במקרה זה ההפרדה לא משנה את המהות הכלכליתולכן בכפוף לתנאים מסויימים מאפשרים שלטונות מיסוי מקרקעין לבצע את ההפרדה ללא תשלומי מס שבח, מס רכישה חל במקרה זה באחוזים מוטבים.גם איחוד מקרקעין יכול להתבצעללא תשלומי מס שבחבכפוף לתנאי סעיף 67 , גם במקרה זה יכולים שני בעלי מקרקעין להנות מאיחוד החלקות שלהם ללא תשלומי איזון.

סעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין תשכ"ג-1963,  דן במתן פטור ממס שבחבמקרים של איחוד או חלוקה של מקרקעין.

למעשה מכירת זכות במקרקעין, שהינה איחוד מקרקעין או חלוקת מקרקעין בין כל בעליה המשותפים פטורה ממס. על מנת לקבל את הפטור האמור, על המבקשים לעמוד במספר קריטריונים הקבועים בסעיף 67 לחוק.

חלוקת מקרקעין בהתאם לסעיף 67

כאשר מדברים על חלוקת מקרקעין במסגרת סעיף 67 לחוק, מדברים על חלוקת  גבולות או חלקות בין בעלים משותפים במקרקעין.

התנאים הדרושים לקבלת הפטור במקרים של חלוקת מקרקעין הינם:

א.      החלוקה מתבצעת בין בעלים משותפים של המקרקעין.

ב.      לא שולם סכום הפרש בכסף או בשווה כסף כתוצאה מהחלוקה כאמור .

ג.       על אף פעולת חלוקת המקרקעין נשמרו יחסי הזכויות לכלל השותפים במקרקעין בהתאם לחלקם היחסי בזכויות במקור.

  • חשוב לשים לב, לעיתים במסגרת חלוקת מקרקעין קובעים השותפים כי במקרקעין על שותף אחד או יותר, תלוי בנסיבות, לשלם תשלומי איזון, בכסף או בשווה כסף, לשאר השותפים בגין החלק החדש אותו קיבל השותף המשלם. בגין תשלומי האיזון הנ"ל תחול חבות במס. כמו כן גם במקרים בהם קיבל שותף אחד לאחר החלוקה חלק גדול יותר מהחלק המקורי לו היה זכאי תחול חבות מס בגין העודף אותו קיבל. 
  • הפטור בגין חלוקת המקרקעין הינו חדש יחסית והוא הוכנס לחוק בינואר 2002.

 איחוד מקרקעין בהתאם לסעיף 67

איחוד מקרקעין, מדבר על איחוד מקרקעין בין שני בעלים או יותר כאשר פעולת איחוד המקרקעין הושלמה בהליך תכנוני וזכויות הצדדים נשמרו גם לאחר פעולת האיחוד. גם במקרה הנ"ל התנאים לקבלת פטור ממס שבחבמסגרת איחוד מקרקעין דומים לתנאים לקבלת פטור ממס שבחבמסגרת חלוקה.

התנאים לקבלת הפטור במסגרת פעולה של איחוד מקרקעין בין שותפים:

א.      איחוד המקרקעין הינו של חלקות סמוכות כאשר האיחוד הופך אותן לחלקה אחת רצופה עליה למשל ניתן לבנות נכס אחד.

ב.      לא שולם סכום הפרש בכסף או בשווה כסף כתוצאה מהאיחוד כאמור.

ג.        על אף פעולת איחוד המקרקעין נשמרו יחסי הזכויות לכלל השותפים במקרקעין בהתאם לחלקם היחסי בזכויות במקור.

ד.      האיחוד הינו בהתאם לתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין לחוק המדבר על עסקת קומבינציה במקרקעין גובלים (ראה סעיף 19(4) לחוק מיסוי מקרקעין)  או בהתאם לחוק התכנון והנייה , התשכ"ה- 1965.

  • גם כאן בדומה מאוד לסוגיית החלוקה, במקרים בהם במסגרת איחוד המקרקעין שולמו תשלומי איזון, בכסף או בשווה כסף, לשאר השותפים בגין תשלומי האיזון הנ"ל תחול חבות במס. כמו כן גם במקרים בהם קיבל שותף אחד לאחר האיחוד חלק גדול יותר מהחלק המקורי לו היה זכאי תחול חבות מס בגין העודף אותו קיבל. 

פטור ממס רכישה בגין פטור ממס השבח במסגרת סעיף 67

דגש נוסף וחשוב הינו הזכאות לפטור ממס רכישה במסגרת סעיף 67 לחוק. תקנה 27(א) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה) תשל"ה- 1974, קובעת כי מכירת זכות במקרקעין הפטורה ממס בהתאם לסעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין תהיה פטורה גם ממס רכישה. לכן למעשה במקרי איחוד או חלוקה של מקרקעין יינתן פטור בגיןמס שבח ובגין מס רכישה. כמובן שגם במסגרת הפטור ממס רכישה יינתן על החלק הפטור ממס שבח ובמידה וחויבו הצדדים בתשלוםמס שבח בגין תשלומי איזון למשל יחול גם חיוב במס רכישה על אותו חלק בגינו חל מס שבח.