ס' 98 מיסוי מקרקעין

סעיף 98 לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף 98 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכ"ג- 1963 מופיע בפרק 11 לחוק אשר כותרתו עבירות ועונשים.

סעיף 98 קובע למעשה מה יחשב כעבירה במסגרת החוק אשר בגינה יוטל מאסר או קנס או שניהם גם יחד.

  1. סעיף 98 (א) קובע כי קונה/ מוכר/ עושה פעולה באיגוד או רוכש זכות באיגוד מקרקעין אשר התבקש על ידי מי מהמוסמכים לכך בהתאם לחוק למסור דבר מה או לבצע דרישה כלשהי ולא עשה כן ללא כל סיבה מספקת, דינו מאסר שנה או קנס. כך למשל מעניק סעיף 96 לחוק למנהל או למי שהוסמך לכך על ידי המנהל לדרוש  מכל אדם מסמכים פנקסים חשבונות וכיו"ב או לדרוש כי האדם המחזיק במסמכים כאמור יתייצב בפניו לצורכי בדיקה ו/או עדות. מכאן המפר הוראת סעיף 96 נופל לגדרו של סעיף 98(א) וניתן להטיל עליו מאסר ו/או קנס.
  2. סעיף 98(ב) קבוע בהמשך לסעיף 98(א) כי גם אדם אשר אינו נופל לגדר קונה/ מוכר/ עושה פעולה באיגוד או רוכש זכות באיגוד מקרקעין ונדרש מהמנהל להמציא מסמכים כאמור לעיל ולא עשה כן דינו מאסר חצי שנה ולא שנה כאמור בסעיף 98|(א) והוא חשוף גם לאפשרות שיוטל עליו קנס.
  3. סעיף 98 (ב1) מדבר על אדם שהשמיד או הסתיר מסמכים שהינם נדרשים ויש בהם צורך לחישוב שומת המס דינו יהיה מאסר שנה או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.
  4. סעיף 98 (ג)- מדבר על אדם אשר מסר הצהרה ידיעה או הודעה וידע כי אין בהם אמת. הצהרת שקר הינה עבירה חמורה וניתן לראות כי גם העונש המוטל העובד על עבירה זו הינו חמור יותר מהעונש המוטל בגין שאר העבירות. למעשה מי שעבר על סעיף זה דינו מאסר שנתיים או קנס.
  5. סעיף 98 (ג1) התווסף בשנת 2003 במסגרת תיקון 52 לחוק מיסוי מקרקעין ולמעשה הוסיף את עבירת הסיוע בקבעו כי מי שמסייע לאחר לערוך הצהרה, ידיעה או הודעה ביודעו שההצהרה או הידיעה אינן נכונות או עושה זאת במסגרת היותו מיופה כוח של אחר ומוסר הצהרה ידיעה או הודעה ביודעו כי אינן נכונות ייחשב כמי שמר בעצמו את ההצהרה או הידיעה ודינו יהיה מאסר שנתיים או קנס.
  6. סעיף 98 (ג2)קובע מאסר של 7 שנים או קנס גבוה, למי שמסר הצהרה או תרשומות כוזבת, מי שהשיב תשובה כוזבת בעל פה או בכתב הכין ו הרשה להכין הצהרה כוזבת/ חוזה כוזב או השתמש בערמה מרה או תחבולה והכל במטרה להתחמק ממס או לעזור לאחר להתחמק ממס. הדגש בסעיף הנ"ל הינו כוונה להתחמק מתשלום המס.
  • חשוב לשים לב כי רכיב הקנס משתנה והחוק קובע בעניין זה כי הקנס יהיה קבוע בהתאם לסעיף 61 לחוק העונשין התשל"ז 1977 או פי שניים/פי שלושה מגובה המס שנקבע ולא שולם בגין ביצוע העבירה.

כותבת – רקפת דובריש-לוי, עו"ד

טשורני ושות' עורכי דין במיסים