רישום מקרקעין תאגיד זר – תקנה 10 ב

רישום עסקאות במרשם המקרקעין כשהחותם הוא תאגיד או תאגיד זר

בבואנו לרשום עסקה במרשם המקרקעין כאשר אחד הצדדים לה הינו תאגיד, בין אם תאגיד בארץ ובין אם תאגיד זר,  קיימת דרישה לצרף מסמכים נוספים מלבד שטרות העסקה והמסמכים הרגילים. הדרישה הנ"ל נועדה לצורך האישור כי התאגיד הינו קיים ואף מורשה לבצע את העסקה לה הוא צד.

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב 2011, מפרטות מהם המסמכים הדרושים אותם יש לצרף.

תאגיד זר

 תקנה 10 (ב) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) החדשות מתייחסת למצב בו תאגיד זר הינו צד לעסקה. כאשר תאגיד זר הינו צד לעסקה, יש לצרף לשטרי העסקה תעודות ומסמכים המעידים על קיום התאגיד, על כשירותו לבצע את העסקה שמבקשים לרשמה ועל ההחלטה לבצע את העסקה כאמור ולמעשה כלל המסמכים הדרושים בסעיף 10(א) לתקנות.

החידוש בתקנות שנכנס לתוקפו בשנת 2012 הוא הדרישה לאישור עו"ד אשר בקיא בדיני המדינה בה תאגד התאגיד, אשר מאשר כי התאגיד כשיר לבצע את הפעולה בהתאם לדיני מדינת ההתאגדות של התאגיד.

למעשה המדובר בחוות דעת של עורך דין המומחה בדיני מדינת ההתאגדות של התאגיד הזר המפרטת ומבהירה כי בהתאם לחוק שחל במדינת ההתאגדות ועל פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד הזר הוא אכן רשאי להתקשר בעסקה הנ"ל ויש לאפשר את הרישום אותו מבקש התאגיד הזר במרשם המקרקעין.

משרדנו מתמחה כבר שנים רבות ברישום וליווי תאגידים זרים ברחבי העולם ובקיא בחוקים החלים במדינות השונות. כך למשל בקיא משרדנו בדיני מדינת קפריסין, הונג קונג, סמואה, איי סיישל, איי הבתולה הבריטים, גיברלטר, פנמה ועוד.  עוה"ד במשרד בקיאים בדיני המדינות השונות בעולם וניתן לפנות למשרדנו לצורך הכנת חוות הדעת הדרושה בתקנה 10(ב) לתקנות רישום המקרקעין. 

 תאגיד שהינו חברה בע"מ רשם החברות

תקנה  10 (א) לתקנות המקרקעין (רישום וניהול) קובעת כי במידה ואחד הצדדים לעסקה הינו תאגיד בע"מ אשר התאגד במדינת ישראל, יש לצרף לשטרי העסקה תעודות ומסמכים המעדים על קיום התאגיד, על כשירותו לבצע את העסקה שמבקשים לרשמה ועל ההחלטה לבצע את העסקה כאמור. יחד עם המסמכים הנ"ל דורשות התקנות כי יצורף גם מסמך של עו"ד או רו"ח המאשר כי התאגיד קיים וכשיר לבצע את העסקה לה הוא מבקש להיות צד כמו גם פירוט מי הם המורשים לחתום בשם התאגיד. כל המסמכים והפרוטוקולים הנ"ל, צריכים  להיות מאומתים על ידי עו"ד כמו גם חתימות מורשי החתימה מטעם החברה.

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב- 2011

בום 1/1/2012 נכנסו לתוקפן תקנות המקרקעין החדשות (ניהול ורישום). התקנות מבוססות ברובן על התקנות שחלו קודם לכן , משנת 1969,  אולם טומנות בתוכן לא מעט שינויים.

מטרתן של התקנות הנ"ל הינה להסדיר את ניהולם ותפעולם של הליכי הרישום במרשם המקרקעין ובפנקסיו בנוסף על האמור בחקיקה הראשית.

במסגרת התקנות החדשות שונו הדברים הבאים:

א.      הוספו הוראות בעניין רישום ומחיקת הערת אזהרה לרבות הוראה המחייבת אימות חתימה על בקשה לרישום הערת אזהרה בדרך בה מאמתים שטר עסקה.

ב.      הוספת הוראה המחייבת רישום הערה בפנקס הבתים המשותפים שעה שבית משותף יירשם שלא על סמך תשריט מאושר על ידי הועדה המקומית, הערה אותה ניתן יהיה למחוק עם הגשת תשריט מאושר; ההוראה המוצעת  שואפת לאזן בין הצורך לעגן את הזכות של בעלי הדירות באמצעותרישום ביתמשותף, חרף חשש לבניה שלא בהתאם לתכניות, לבין חוסר הנוחות שברישום בפנקסים שלא בהתאם לתשריט המשקף מצב סטטוטורי. 

ג.        ביטול הצורך לצרף נסח לבקשות לביצוע פעולה במרשם, וביטול הצורך להגיש טופס בקשה למרבית פעולות הרישום.

ד.      הבהרה וחידוד בדבר המסמכים הנדרשים לשם הגשת בקשה לרישום ראשון, חידוש רישום ותיקון שטחו גבולות.

ה.      הוקנתה סמכות מפורשת לממונהעל המרשם להאריך את מועד הגשת הערר.

ו.        התאמת ההוראות של תקנות ה מקרקעין (ניהול ורישום) להוראות תקנות התכנון והבניה בעניין רישום פעולת תכנון (פיצול איחוד וכדומה).

ז.       דרישת מסמכים וחוות דעת כאשר אחד לצדדים לעסקה הינו תאגיד זר.

כמובן שהתקנות קובעות בתוכן שינויים רבים ונוספים כמו גם מבהירות סוגיות נוספות שלא היו ברורות בעבר והם נועדו בעיקרן על מנת לייעל את הליכי הרישום במרשם המקרקעין.